Ootame teie nõusolekut

Kasutame oma veebisaidil ja mobiilirakenduses küpsiseid, mis aitavad meil pakkuda teile paremat sirvimiskogemust, meeles pidada teie sirvimisetappe, mõista paremini meie külastajate ootusi, analüüsida suundumusi ja parandada oma teenust. Saate oma nõusolekut küpsiste kasutamiseks igal ajal oma brauseri seadetes muuta.

Kasutustingimused

Reeglid kehtivad 01.02.2023

 1. 1. Teenusepakkuja: Perfi OÜ („ettevõte“)
 2. 2. Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 35, VII korrus, Tallinn 10149
 3. 3. Registrikood: 16321947
 4. 4. Telefon: +372 540 10488
 5. 5. E-post: info@perfi.ee
 6. 6. Andmekaitse: andmekaitse@perfi.ee b
 7. 7. Ettevõtte ametlik veebisait www.perfi.ee
 8. 8. Ettevõte tegutseb agendina (tegevusluba omava makseasutuse UAB „Viena sąskaita“, registrikood: 300530005, aadress: Savanorių pr. 194, LT-44151, Kaunas, Leedu Vabariik (makseasutuse tegevusluba nr 8, tegevusloa andis välja Leedu keskpank 19.05.2011) vahendajana).

1. MÕISTED

 1. 1.1 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga teenuse osutamise lepingu Perfi OÜ-ga:
 2. 1.2 Ettevõte – Perfi OÜ;
 3. 1.3 Klient – füüsiline isik, kes on sõlminud teenusepakkujaga teenuse osutamise lepingu, kes on nõustunud ettevõtte tingimustega ja privaatsuspoliitikaga;
 4. 1.4 „Koondarve” („Perfi“) teenus – viis, kuidas teenusepakkuja kontosid hallatakse ja tasutakse. „Koondarve“ („Perfi“) teenus koondab üksikutele teenusepakkujatele tehtavad maksed ühte vormi, kogub arveid neid esitavatelt teenusepakkujatelt või klientidelt, võtab kliendilt maksed vastu ja jaotab need teenusepakkujatele;
 5. 1.5 „Koondarve” („Perfi“) – on elektrooniline iseteenindussüsteem, mis annab kliendile teavet teenusepakkujate poolt osutatavate teenuste eest makstavate summade kohta, võimaluse esitada teenusepakkujatale arvestite näite ja võimaluse sisestada ja/või võtta pdf-arvelt teenusepakkujale makstav summa;
 6. 1.6 Makseasutus (makseteenuse pakkuja) – UAB „Viena sąskaita“, kes annab Perfi OÜ-le õiguse võtta vastu makseid ja edastada kliendi poolt maksmise ajal esitatud andmeid (tasumisele kuuluvad summad) ettevõtte nimel;
 7. 1.7 Kliendi täidetav (vaba) rida – teenusepakkuja rida, kuhu klient sisestab tasumisele kuuluva summa;
 8. 1.8 Kliendi nõusolek – kliendi antud nõusolek „koondarve“ („Perfi“) teenuse kasutamiseks ja tingimuste järgimiseks;
 9. 1.9 Kogumiskonto – pangakonto, millele kantakse kõik kliendi makstud rahalised vahendid. Ettevõte jaotab pärast kliendi makse laekumist kogumiskontole rahalised vahendid teenusepakkujatele hiljemalt rahaliste vahendite kogumiskontole laekumise päevale järgneval tööpäeval kell 12:00.
 10. 1.10 Osaline makse – kliendi makse, mis on suurem või väiksem kui „koondarve“ („Perfi“) arvel esitatud summa, tingimusel, et klient määrab kindlaks, kuidas tema makse tuleb teenusepakkujate vahel jagada;
 11. 1.11 Ebatäpne makse – kliendi makse, mis on suurem või väiksem kui „koondarve“ („Perfi“) arvel esitatud summa ilma igasuguse viiteta sellele, kuidas jagada tema makseid teenusepakkujate vahel;
 12. 1.12 Teenustasu – on tasu, mille klient tasub Ettevõttele igakuiselt kasutatud teenuse eest.
 13. 1.13 Teenuse teade – kliendile saadetud teavitus, mis on oluline ainult kliendile ja mis on kvaliteetse teenuse osutamise lahutamatu osa;
 14. 1.14 Uudiskiri – kliendile e-posti teel saadetud üldine informatiivne sõnum;
 15. 1.15 Aktiivne konto – konto koos teenusepakkujatega, olenemata sellest, kas objektile on määratud aadress või ei ole aadressi. Klient võib registreerida kontol rohkem kui ühe elamu (kinnisvara), kusjuures igale elamule (kinnisvarale) määratakse eraldi viitenumber;
 16. 1.16 Konto tunnuskood – ettevõtte loodud konto identifitseerimisnumber, mis on unikaalne, sõltumata kontol olevate rajatiste arvust, ja mis identifitseerib klienti;
 17. 1.17 Rahaliste vahendite ümberjaotamine – teenusepakkujatele ülekantud summade muutmine pärast seda, kui vahendid on teenusepakkujatele juba üle kantud;
 18. 1.18 Makse otstarve – iga makse puhul luuakse unikaalne kood kliendi tehtud makse identifitseerimiseks;
 19. 1.19 Blokeerimata teenusepakkuja – teenusepakkuja, kes kasutab „koondmakset“ („Perfi“) oma ainsa arveldusmeetodina.

2. KLIENDI KOHUSTUSED

 1. 2.1. Klient peab tasuma „koondarve“ („Perfi“) teenustasu õigeaegselt.
 2. 2.2. Klient on kohustatud esitama täpsed ja korrektsed isikuandmed ning teenusepakkujate poolt kliendile antud viitenumbrid.
 3. 2.3. Kolmandate isikute kohta isikuandmete esitamisel peab klient tagama, et tal on õigus isikuandmeid sellisel viisil töödelda, ning võtma vastutuse kahjude eest, mida ettevõte ja/või kolmandad isikud võivad kanda selliste isikuandmete ebaseadusliku töötlemise tagajärjel.
 4. 2.4. Klient peab ära näitama isikud (ees- ja perekonnanimed), kellele võib osamaksete kohta teavet anda. Seda teavet võidakse nõuda ka juhul, kui selliseid andmeid nõutakse kohtuotsuse alusel või muul kaalukal tõendatud põhjusel andmete esitamiseks.
 5. 2.5. Klient tasub teenusepakkujate poolt osutatavate teenuste eest vastavalt teenusepakkuja poolt määratud „koondarve“ („Perfi“) maksetähtajaks.
 6. 2.6. Internetipanga kaudu „koondarve“ („Perfi“) makse tegemisel kohustab klient kasutama makse viitenumbrit , mis tuleb märkida maksekorralduses.
 7. 2.7. Pärast „Koondarve“ („Perfi“) tasumist on kliendil õigus esitatada soovi korral arvestinäidud „Alates“ ja „Kuni“. Teenusepakkuja arvutab tasumisele kuuluva summa vastavalt kliendile kohaldatavatele tariifidele ja „Perfi“ kannab tasumisele kuuluva summa teenusepakkuja kontole.
 8. 2.8. Klient täidab täidetavad (vabad) read ja/või esitab teenusepakkujate arve pdf-formaadis, et laadida üles „koondarvel“ („Perfi“) makstav summa. Mõned teenusepakkujad ei esita tasumisele kuuluvat summat „koondarvel“ („Perfi“) automaatselt.
 9. 2.9. Makstes teenusepakkujale rohkem või vähem kui koondarvel“ („Perfil“) kogusumma, kohustub klient määratlema kui palju ja millisele teenusepakkujale ta tasub. Seda võib teha iseteenindussüsteemis või teatades makse jaotamisest telefoni teel numbril +372 540 104 88 enne makse tegemist.
 10. 2.10. Kui kliendi poolt „koondarve“ („Perfi“) teenuse tellimisel esitatud andmed (kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) muutuvad, kohustub klient ettevõtet muudatustest teavitama 5 kalendripäeva jooksul või muutma andmed iseteeninduses.
 11. 2.11. Kui klient märkab kontol ebaõigeid andmeid, kohustub ta sellest viivitamatult ettevõtet teavitama.
 12. 2.12. Elamu omaniku vahetumise korral peab endine omanik teavitama Ettevõtet sellest e-posti- või telefoni teel. Endise omaniku ja uue omaniku (mõlema poole) kokkuleppel võib endine omanik oma konto uuele omanikule üle kanda. Endised ja uued omanikud vastutavad sellise kokkuleppe tõendite säilitamise eest.
 13. 2.13. Kui klient on unustanud oma sisselogimise salasõna, on tal õigus taotleda salasõna meeldetuletust e-posti aadressil, mille ta esitas iseteeninduse veebisaidil registreerimisel.
 14. 2.14. Klient teavitab ettevõtet viivitamatult valesti algatatud või teostatud maksetehingust.
 15. 2.15. Kliendil on õigus loobuda ettevõtte saadetavatest teadetest, esitades loobumise avaldus iseteeninduses, e-posti või telefoni teel.

3. ETTEVÕTTE KOHUSTUSED

 1. 3.1. „Koondarve“ („Perfi“) esitatakse kliendile iseteenindussüsteemi kaudu iga kalendrikuu 20. kuupäevaks.
 2. 3.2. Ettevõte tagab kliendi isikuandmete turvalisuse. Ettevõte kohustub järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadust, Leedu Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadust ja Leedu Vabariigi elektrooniliste sidevõrkude seadust ning lahendama kliendi nõudeid seoses isikuandmete kasutamisega. Ettevõte edastab kliendi andmeid ainult kliendile või tema volitatud või määratud esindajale ja teenusepakkujale, kellega klient on sõlminud lepingu, ning muudele isikutele kellele on Eesti Vabariigi kui ka Leedu Vabariigi seadustest tulenevalt kohustus isikuandmeid esitada.
 3. 3.3. „Koondarve“ („Perfi“) teenuse osutamisega ja isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või ebaselguste korral konsulteeritakse kliendiga e-posti teel info@perfi.ee.
 4. 3.4. Vastame klientide päringutele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul. Juhul kui pöördumine on seotud isikuandmete kaitsega, kohustub Ettevõte pöördujale vastama hiljemalt 1 kalendrikuu jooksul. Juhul kui vastamine pöördujale võtab kauem aega kui 1 kalendrikuu, teavitatakse pöördujat viivituse põhjustest.
 5. 3.5. Ettevõte võtab vastu ja menetleb klientide kaebusi vastavalt ettevõtte juhatuse esimehe poolt heaks kiidetud kaebuste lahendamise poliitikale, mis on avalikult kättesaadav ettevõtte veebisaidil www.perfi.ee.
 6. 3.6. Kliendil on võimalik „Koondarve” („Perfi“) teenuse tingimustega tutvuda www.perfi.ee.
 7. 3.7. Teenustasu õigeaegse mitte taumise korral on Ettevõttel õigus „Koondarve” („Perfi“) teenus klientile mitte osutada.

4. MAKSED

 1. 4.1. Vastavalt „koondarves“ („Perfi“) sätestatud üksikasjadele ja tingimustele maksab klient „koondarve“ („Perfi“) ülekandega panga või krediidiasutuse vahendusel, milliste loend on esitatud iseteenindussüsteemis või kasutades makse algatamise teenust.
 2. 4.2. Ettevõte kannab teenusepakkujale kliendi poolt võlgnetava summa pärast selle laekumist järgneval tööpäeval hiljemalt kell 12:00.
 3. 4.3. Maksed teenusepakkujatele kantakse üle vastavalt kliendi poolt määratud viitenumbrile.
 4. 4.4. „Koondarve“ („Perfi“) teenust saab tasuta kasutada 3 kalenrikuu pikkusel perioodil. Pärast prooviperioodi lõppu maksab klient ettevõttele „koondarve“ („Perfi“) teenuse eest teenustasu 2,99€ iga Elamu (kinnisvara) eest:
 5. 4.5. Ettevõttel on õigus pakkuda lisateenuseid. Klienti teavitatakse lisateenuste hindadest enne teenuse tellimist või osutamist.
 6. 4.6. Kliendi osalise või ebatäpse makse korral võib makstud summa jaotada teenusepakkujate vahel, kusjuures eelisjärjekorras makstakse „koondarve“ („Perfi“) neile teenusepakkujatele, kellele esitatakse arve jooksval kuul deklareeritud arvestinäitude alusel, ja tellitud lisateenuste eest võetavad tasud. Ülejääk jaotatakse proportsionaalselt teistele teenusepakkujatele vastavalt „koondarvel“ („Üks arve“) kajastatud lõplikele summadele.
 7. 4.7. Rahaliste vahendite ümberjaotamine Ettevõtte poolt toimub, kui:
  1. 4.7.1. Ettevõte ei kuva tehnilistel põhjustel õigesti vastuvõetud maksete üksikasju. Tagasimakse(d) tehakse jooksva kalendrikuu viimasel tööpäeval;
  2. 4.7.2. Klient määrab ebaõige makse summa ja/või viitenumbri ning seetõttu makse tasutakse ekslikult teisele ettevõtte kliendile. Sellisel juhul tehakse ümberjaotamine ja tagasimakse jooksva kalendrikuu viimasel tööpäeval.
 8. 4.8. Tagasimakseid tehakse juhul, kui:
  1. 4.8.1. klient ei ole maksekorralduses märkinud makse selgitust ja/või viitenumbrit, mis genereeritakse iseteeninduse veebisaidil;
  2. 4.8.2. klient algatab ebatäpse makse;
  3. 4.8.3. mitme Elamu (kinnisvara) eest tasudes sisestas klient makse selgituse või viitenumbri ainult ühe Elamu (kinnisvara) kohta ja mitte kogu konto tunnust.
 9. 4.9. Ümberjaotamist ega tagasimakset ei tehta ja klient suunatakse teenusepakkuja(te) juurde, kui:
  1. 4.9.1. rahasumma on teenusepakkuja pangakontole üle kantud;
  2. 4.9.2. klient on maksnud teenusepakkujale, kelle teenuseid ta ei kasuta;
  3. 4.9.3. klient on teinud makse Ettevõtte kontole muu makse, kui „koondarve“ („Perfi“) eest ja makse on juba teenusepakkujale üle kantud;
  4. 4.9.4. klient on teinud makse Ettevõtte kontole ja makse on juba teenusepakkujatele üle kantud;
  5. 4.9.5. klient sisestab vale Elamu (kinnisvara)viitenumbri.
 10. 4.10. Ettevõtet ei peeta vastutavaks kliendi võlgnevuste eest teenusepakkujatele.

5. „KOONDARVE“ („Perfi“) TEENUSE ALGUSKUUPÄEV, TINGIMUSTE MUUTMINE JA LÕPETAMINE

 1. 5.1. Ettevõte alustab „koondarve“ („Perfi“) teenuse osutamist kliendi nõusoleku saamisel „koondarve“ („Perfi“) teenuse pakkumiseks.
 2. 5.2. Registreerudes veebisaidil www.perfi.ee nõustub klient tingimustega. Ettevõtte poolt registreeritud klient loetakse tingimustega nõustunuks, kui ta on tasunud „koondarve“ („Perfi“) vähemalt üks kord.
 3. 5.3. Tingimused on avalikult kättesaadavad ja klient saab nendega tutvuda igal ajal külastades veebisaidi www.perfi.ee jaotist „Kasutustingimused“. Kliendil on õigus saada teavet nende tingimuste sätete kohta ka esitades vabas vormis taotluse aadressil info@perfi.ee . Ettevõte esitab kliendi nõutud teabe niipea, kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul.
 4. 5.4. Ettevõte edastab kliedile info kasutustingimuste muutmise kohta e-posti teel vähemalt 60 päeva enne muudatuste jõustumist. Klient võib muudatused heaks kiita või need tagasi lükata enne kavandatavat jõustumist. Kui klient ei teata oma mittenõustumisest enne muudatuste jõustumist, loetakse, et klient on muudatustega nõustunud ja muudatused jõustuvad määratud jõustumist. Kliendil on õigus teenuse kasutamisest loobuda lõpetada makset tegemata enne muudatuste jõustumist. Kui klient ei kasuta oma õigust loobuda teenuse kasutamisest enne muudatuste jõustumist, loetakse, et klient on tingimuste muudatustega nõustunud.
 5. 5.5. Kui klient keeldub „koondarve“ („Perfi“) teenust kasutamast, on klient kohustatud tasuma ettevõtte poolt kliendile osutatud teenuste eest.
 6. 5.6. Klient võib eemaldada teenusepakkujad oma „koondarve“ („Perfi“) kontolt. Neid saab iseteenindussüsteemis eemaldada iseseisvalt või pöördudes ettevõtte poole telefoni või e-posti teel. ri
 7. 5.7. Kui klient ei tasu makseid „koondarve“ („Perfi“) teenust kasutades 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul, on ettevõttel õigus kliendi konto ilma eelneva etteteatamiseta kustutada.
 8. 5.8. „Koondarve“ („Perfi“) teenuse kasutamise lõpetamiseks peab klient eemaldama seaded oma kontolt või teavitama oma soovist ettevõtet e-posti või telefoni teel. Kliendi keeldumise saamisel „koondarve“ („Perfi“) teenuse kasutamise kohta jooksva kalendrikuu viimaseks päevaks, ei ole „koondarve“ („Perfi“) teenus kliendile enam kättesaadav alates järgmisest kuust.
 9. 5.9. Klient ei saa kontot ise blokeerida, kui kontol on mõni blokeerimata teenusepakkuja.
 10. 5.10. Kui tingimustes tehakse väiksemaid muudatusi või selgitusi (nt kirjavigade parandamine, teksti fondi või suuruse muutmine, tingimuste sätteid illustreerivate näidete lisamine, jne), ei ole Ettevõttel kohustust klienti teavitada sellistest muudatustest, mis klienti ei mõjuta.
 11. 5.11. Ettevõttel on õigus teenuse osutamine kliendiga ühepoolselt üles öelda, esitades kliendile kirjaliku ülesütlemisteate e-posti või muul püsival andmekandjal vähemalt 60 päeva enne kliendile teenuse osutamise lõpetamise kuupäeva.
 12. 5.12. Ettevõttel on õigus lõpetada teenuse osutamine kliendile ühepoolselt mõjuval põhjusel, näiteks: kasutustingimuste kehtivus on vastuolus kehtivate õigusaktidega; klient rikub oluliselt tingimusi ja ei kõrvalda neid rikkumisi tahtlikult (ei tasu ettevõtjale osutatud teenuste eest); kasutustingimuste kehtivus muutuks võimatuks muudel objektiivsetel põhjustel (nt kui ettevõte lõpetab makseteenuste osutamise või teatud makseteenuste osutamise, mis on otseselt seotud kasutustingimustega, või ei saa neid teenuseid osutada muude mõistlike asjaolude tõttu).
 13. 5.13. Ettevõte võib mitte järgida Eesti - ja Leedu Vabariigi makseid käsitlevas seaduses ja tingimustes sätestatud ettevõtte algatusel toimuva tingimuste lõpetamise korda ja tingimusi, sealhulgas tingimuste lõpetamisest teatamise tingimusi, ainult juhul, kui selline õigus või kohustus on sätestatud muudes õigusaktides (nt Eesti – ja Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses).

6. VASTUTUS, VASTUTUSE PIIRANG

 1. 6.1. Ettevõte vastutab oma kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest seoses („Perfi“) „koondarve“ teenuse“ osutamisega ainult juhul, kui selline mittenõuetekohane täitmine on tingitud Ettevõtte süüst, st Ettevõtte ei vastuta kohustuste mittenõuetekohase täitmise eest juhul kui see on tingitud kolmandatest isikutest või muudest asjaoludest, mida Ettevõte ei saa mõjutada.
 2. 6.2. Ettevõte ei vastuta järgmise eest:
  1. 6.2.1. pankade ja muude kolmandate isikute tegevus ning tegevusetus, sealhulgas sideliinide rikked, mis põhjustavad „koondarve“ („Perfi“) teenuse haldustoimingute täitmatajätmise või ebapiisava täitmise;
  2. 6.2.2. teenusepakkuja vead või ebatäpsused kliendile osutatavate teenuste eest makstavate tasude arvutamisel.

7. MUUD SÄTTED

 1. 7.1. Klient nõustub, et teenusepakkujad võivad lõpetada eraldi arvete saatmise pärast „koondarve“ („Perfi“) teenusega liitumist.
 2. 7.2. Klient nõustub, et tema isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, viitenumber, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) kasutatakse „koondarve“ („Perfi“) teenuse pakkumise eesmärgil. Antud eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse teenuse kestuse ja Eesti Vabariigi ning Leedu Vabariigi seadustes ja määrustes ettenähtud aja jooksul.
 3. 7.3. Kliendil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida Ettevõte töötleb ja seaduses toodud juhtudel nõuda kliendi puudulike andmete parandamist või kustutamist või tema isikuandmete töötlemise peatamist.
 4. 7.4. Ettevõte tuvastab isikud, kes võtavad ettevõttega ühendust (telefoni või e-posti teel), et saada teavet maksete kohta, esitades neile teatud küsimusi. Kui vastused kattuvad kliendi antud teabega, siis edastab Ettevõtte teabe seda nõudnud isikule. Ettevõte jätab endale õiguse võtta kliendiga ühendust ja saada kliendi nõusolek makseinfo edastamiseks kolmandatele isikutele.
 5. 7.5. Klienti teavitatakse tema poolt töödeldavatest isikuandmetest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest, andmesubjektide õigustest ja nende kasutamisest, isikuandmete esitamisest ja muudest isikuandmete kaitsega seotud küsimustest ettevõtte veebisaidil, mis on avaldatud aadressil www.perfi.ee.
 6. 7.6. „Koondarve“ („Perfi“) teenuse alustamisel kinnitab klient, et talle on enne teenuse osutamise alustamist võimaldatud täielik juurdepääs „koondarve“ („Perfi“) teenuse tingimustele ning et ta mõistab ning aktsepteerib „koondarve“ („Perfi“) teenuse tingimustes sätestatud kohustusi.
 7. 7.7. Kõik teated, taotlused, kaebused ja muu teave tuleb esitada e-posti aadressil info@perfi.ee eesti- või inglise keeles.
 8. 7.8. Tingimustele kohaldub Eesti- või Leedu Vabariigi õigus. Kõik erimeelsused Ettevõtte ja kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei suuda lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, lahendatakse selline vaidlus lõplikult Eesti- või Leedu Vabariigi seadustes ettenähtud korras.
 9. 7.9. Käesolevad tingimused ei muuda mingil viisil kliendi kokkuleppeid teenusepakkujatega nende teenuste osutamiseks.