Ootame teie nõusolekut

Kasutame oma veebisaidil ja mobiilirakenduses küpsiseid, mis aitavad meil pakkuda teile paremat sirvimiskogemust, meeles pidada teie sirvimisetappe, mõista paremini meie külastajate ootusi, analüüsida suundumusi ja parandada oma teenust. Saate oma nõusolekut küpsiste kasutamiseks igal ajal oma brauseri seadetes muuta.

Privaatsuspoliitika

https://perfi.ee/ veebisaitide ja Perfi OÜ teenuste privaatsuspoliitika.

1. Miks on see privaatsuspoliitika vajalik?

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – privaatsuspoliitika) annab teada, kuidas Perfi OÜ (edaspidi – meie) kogub, salvestab ja muul viisil töötleb isikuandmeid austades üksikisikute eraelu puutumatust.

Kõiki teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (EL) 2016/679 (edaspidi „määrus“), isikuandmete kaitset reguleerivatele siseriiklikele õigusaktidele (muuhulgas isikuandmete kaitse seadus) ja muudele, isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele.

Veebisaiti kasutades kinnitate, et olete nõuetekohaselt tutvunud veebisaidi privaatsuspoliitikaga, võtke palun aega, et tutvuda meie privaatsuspoliitikaga. Me võime seda privaatsuspoliitikat edaspidi muuta, seega me soovitame teil privaatsuspoliitika tingimusi lävi vaadata regulaarselt.

2. Veebisaidi kasutamise tingimused

Veebisaiti võite kasutada, kui olete üle 18 aasta vanune. Alla 18-aastastel on konto avamiseks veebsaidil vaja vanema kirjalikku nõusolekut.

Veebisaidil osutavate/pakutavate teenuste kasutamisega võtate täieliku vastutuse esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest. Isikuandmete esitamisega (nt registreerimisvormi täitmisega) tagate ja kinnitate, et teil on õigus töödelda isikuandmeid sellisel viisil ja te võtate täieliku vastutuse mistahes võimalike kahjude eest, mis veebisaidile ja/või kolmandatele isikutele võivad tekkida tingituna selliste isikuandmete ebaseaduslikust töötlemisest.

Kui teie isikuandmed või muu seotud andmed muutuvad, kohustute te muutma isikuandmeid või muid seotud andmeid, mis te olete meile esitanud või teavitama meid sellistest muutustest hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

Te vastutate oma salasõna ja esitatud andmete kui ka mistahes tegevuste eest veebisaidil, kui olete oma sisselogimisandmetega sisse loginud. Teil ei ole lubatud oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele avaldada. Kui veebisaidi teenuseid kasutab kolmas isik, kes siseneb veebisaidile kasutades teie sisselogimisandmeid loeme, et veebisaidile olete sisse loginud teie ise. Kui teil on alust kahelda, et teie sisselogimisandmed kaduma läinud kohustute te meid sellest viivitamatult teavitama ja muutma oma sisselogimisandmed.

Kui meil on kahtlusi teie poolt esitatud isikuandmete või muude andmete õigsuses, siis on meil õigus paluda teilt nende või muude andmete kohta selgitust ja/või nende täiendamist.

Te nõustute, et meil on õigus saata teile informatiivseid sõnumeid (nt teie konto kaudu veebisaidil kui ka teie valikul e-posti ja/või lühisõnumiga) või helistada teie poolt antud telefoninumbril, teavitada teid muudatustest veebisaidil pakutavates teenustes ja/või nende tingimustes ja muudes nendega seotud pakutavates teenustes, või edastada ka muud olulist teavet (nt teavet teenuse registreerimisprotsessi, lepingu muudatuse või täitmise, jms kohta).

Me ei kohustu tagama veebisaidi katkematut toimimist, sest selle toimimist võivad mõjutada meist sõltumatud tegurid, kuid me kohustume tegema mõistlikke jõupingutusi, et tagada veebisaidi sujuv ja pidev toimimine.

3. Milliseid põhimõtteid me järgime teie isikuandmete töötlemisel?

Me töötleme teie isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik vastavate selgelt määratletud ja õigustatud eesmärkide saavutamiseks, võttes arvesse teie eraelu puutumatuse kaitset.

Me tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse täpselt, õiglaselt ja seaduslikult ja ainult eesmärkidel, mis on kooskõlas enne isikuandmete kogumist sätestatud eesmärkidega.

Me töötleme andmeid kooskõlas selgete ja läbipaistvate isikuandmete töötlemise nõuetega, mis on kehtestatud kohaldatavates õigusaktides.

Me säilitame isikuandmeid sellisel kujul, et teie identiteeti on võimalik kindlaks määrata ainult seni, kuni see on vajalik ja põhjendatud selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

Teie andmete töötlemisel rakendame me asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks isikuandmete kaitse, sealhulgas kaitse ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kaotsimineku, hävimise ja kahjustamise vastu.

4. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel?

Kommunaalmaksete ja muude perioodiliste maksete kogumiseks töötleme me isikuandmeid, mille te esitate veebisaidil registreerimise käigus: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-postiaadress, telefoninumber, viitenumber (sõltuvalt teenusepakkujast), isikukood (kui teenusepakkuja seda nõuab), panga nimi, pangakonto number, arvestinäidud, tasumisele kuuluvad summad, maksemäärad, võlgnevused, enammakstud summad, konto üksikasjad, tellitud teenuste olemus (nt kindlustus,) ja muid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuse nõuetekohaseks osutamiseks.

Pärast konto loomist veebisaidil töödeldakse ka teie poolt esitatud konto kasutajatunnust ja teavet osutatud teenuste kohta, statistilist teavet teenuste osutamise kohta, teavet lisatud eluaseme kohta (sh eluaseme liik, piirkond, kütte liik, aadress ja loodud Elamu (kinnisvara) nimi) ja maksjate kohta (ees- ja perekonnanimi, e-post, telefoninumber).

Isikuandmete õigusliku töötlemise alus on vajadus töödelda andmeid selleks, et täita lepingut, mille osapool te olete (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Sel eesmärgil säilitatakse töödeldavaid isikuandmeid teenuse osutamise kestel ja kuni 10 aastat pärast teenuste osutamise lõppu, kui õigusaktides ei ole ette nähtud pikemat säilitamisaega.

Otseturunduse eesmärgil töötleme teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-postiaadress). Otseturunduse sõnumeid võib saata lühisõnumiga (telefoninumber), e-postiga, platvormil https://perfi.ee/ (jaotises „SÕNUMID“).

Teie isikuandmete õigusliku töötlemise alus on teie nõusolek saada otseturunduse pakkumisi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Teie nõusolekul võime me teile saata otseturunduse pakkumisi meie pakutavate teenuste kohta ja ka meie partnerite meeldetuletusi, sõnumeid ning reklaame nende teenuste ja/või toodete kohta. Samuti võime teha personaalseid pakkumisi (profiilianalüüs), arvestades teie elukohta, teenuseid, mida te kasutate, tooteid, mida te kasutate, jne.

Oma nõusolekut otseturunduse teadetele saate te väljendada järgmiselt: 1) täites veebisaidil kontaktivormi ja/või otseturunduse pakkumiste tellimuse vormi; 2) märkides selle ära uue konto registreerimisel ja/või oma kontole veebisaidil sisse logides. Te saate igal ajal oma nõusoleku kontol ka tagasi võtta, minnes veebisaidil jaotisesse „Seaded“ ja/või klõpsates e-kirjas oleval lingil: „Loobun otseturunduse pakkumistest“.

Otseturunduse eesmärgil töödeldud isikuandmeid säilitatakse 5 aastat alates nõusoleku saamise kuupäevast või kuni teie nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani. Nõusoleku saamise fakti kui tõendit õiguslike nõuete kaitseks säilitatakse teie nõusoleku kehtivusaja jooksul ja 1 aasta jooksul alates nõusoleku kehtivuse lõppemisest.

Me salvestame telefonivestlusi eesmärgiga parandada pakutavate teenuste ja teeninduse kvaliteeti, sealhulgas äritehingute tegemiseks. Enne telefonivestluse salvestamist me teavitame teid, et kõne salvestatakse, mis eesmärgil me kõne salvestame ja kust saada selle kohta rohkem teavet. Seetõttu, jätkates vestlust et nõustute, et teie vestlus salvestatakse. Nende isikuandmete õigusliku töötlemise alus on teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Pakutavate teenuste ja teeninduse kvaliteedi parandamise eesmärgil säilitatakse kõnesalvestisi 6 kuud alates telefonikõne salvestamise hetkest.

Juhul, kui me registreerime teie soovi kasutada meie teenuseid veebisaidil telefonivestluse käigus, siis me loeme, et me sõlmime teiega lepingu kommunaalmaksete ja muude perioodiliste maksete kogumise kohta. Seda arvesse võttes loetakse telefonikõne salvestis tõendiks teiega lepingu sõlmimise kohta, mistõttu säilitame seda telefonikõne salvestist (sealhulgas selles esitatud isikuandmeid) kogu teenuse osutamise aja jooksul ja niipalju, kui Eesti Vabariigi seadused ja muud õigusaktid seda ette näevad.

Töölepingu täitmise eesmärgil töötajaga töötleb Ettevõte muid tehnilisi andmeid (nt teavet ühenduse tüübi, loomise kuupäeva, viimase ühenduse kuupäeva, IP-aadressi kohta, teavet selle kohta, kas ühendus on edukas, ja muid andmeid, mis saadakse veebisaidi kasutamisel ning mis on vajalikud teenuse nõuetekohaseks osutamiseks. Isikuandmete õigusliku töötlemise alus on vajadus töödelda andmeid selleks, et täita lepingut, mille osapool te olete (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Sel eesmärgil säilitatakse töödeldavaid isikuandmeid teenuse pakkumise kestel ja kuni 6 kuud pärast lepingu lõppu, kui õigusaktides ei ole ette nähtud pikemat säilitamisaega.

Töötajate valimise eesmärgil me töötleme teie esitatud andmeid (nt ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber, sünniaeg, foto, ametikoha nimetus, millele te kandideerite, teave teie hariduse ning töökogemuse kohta (sõltuvalt ametikohast, millele te kandideerite) ja muu teave, mille te esitate oma CV-s või edasises suhtluses seoses töötajate valimisega). Me töötleme teie poolt esitatud isikuandmeid 6 kuu jooksul pärast ametikoha kandidaadiks valimise lõppu.

Rahapesu tõkestamise eesmärgil kohaldame rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevate nõuete kohaldamisel isikuandmete kaitse reegelid, kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Nende isikuandmete õigusliku töötlemise alus on seadusest tulenev kohustus vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele (määruse artikli 6 lõike 1 punkt c). Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat alates tehingu hetkest kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Pädeva järelevalveasutuse poolt väljastatud nõuetele vastavuse teatise alusel võib rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks või uurimiseks olulisi andmeid säilitada pikema aja jooksul, kuid mitte kauem kui 5 aastat pärast esimese tähtaja möödumist.

5. Kellele me võime teie isikuandmeid edastada?

Et tagada ettevõtte tegevuse katkematu järjepidevus ja teenuste nõuetekohane osutamine, võimaldame ligipääsu teie isikuandmetele Ettevõtte töötajatele, kui see on mõistlikult vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel.

Ettevõte võib edastada teie isikuandmeid ka kolmandatele isikutele (volitatud töötlejatele), kes töötlevad isikuandmeid veebisaidi nimel ja suunamisel ja/või kellel on neile juurdepääs, nt infosüsteemide arendamist, hooldust ning tuge, arvete printimist teostavad teenusepakkujad, õigusabiteenuste pakkujad, sidepartnerid ning muud isikud, kes aitavad veebisaidil teenuseid nõuetekohaselt pakkuda. Sellisel juhul võtame kõiki asjakohaseid meetmed, et volitatud töötlejad töötleksid neile usaldatud isikuandmeid ainult Ettevõtte poolt kindlaksmääratud eesmärkidel, teostaksid ainult neid toiminguid, milleks me oleme andnud neile korralduse, tagaksid asjakohased korralduslikud ja tehnilised isikuandmete turvameetmed.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kui te kasutate veebisaiti ja asute makset teostama, suunatakse teid meie partneri veebisaidile, kes algatab makse teie pangas. Soovitame teil tutvuda meie partneri privaatsuspoliitikaga, mis on avaldatud veebisaidil https://tarkpay.com/

Vajadusel võime edastada ja/või peame edastama teie isikuandmeid riiklikele asutustele ning organitele, et täita nõuetekohaselt ettevõtte suhtes kohaldatavate õigusaktide nõudeid.

Isikuandmeid võidakse edastada Eesti Rahapesu Andmebüroole järgmistel juhtudel:

 • Kui kohustatud isik tuvastab majandus- või kutsetegevuse, ametitoimingu või ametliku teenuse osutamise käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused viitavad kriminaaltulu kasutamisele või terrorismi rahastamisele või nendega seotud kuritegude toimepanemisele või nende katsele või mille puhul kohustatud üksus kahtlustab või teab, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude toimepanemisega, peab kohustatud üksus sellest viivitamata, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul pärast tegevuse või asjaolude tuvastamist või pärast kahtluse saamist, teatama sellest rahapesu andmebüroole;
 • Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ka juhul, kui ärisuhet ei sõlmita, tehingut või toimingut ei tehta või teenust ei osutata, ning selle kohaldamist kaalutakse ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvides 42 ja 43 nimetatud asjaolude korral.

Me võime edastada teie isikuandmeid ka õigusabiteenuseid osutavatele isikutele, kui neid isikuandmeid on vaja avaldada meie õiguste ja õigustatud huvide kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

6. Milliseid küpsiseid me kogume veebisaidil ja milleks neid vaja on?

 • Veebisaidi nõuetekohase toimimise tagamiseks salvestame mõnikord teie seadmesse väikesed andmefailid - küpsised. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te saiti külastate. Veebisait võib teatud aja jooksul „meeles pidada“ teie tegevusi ja valikuid (näiteks registreerimisnimi, keel, kirja suurus ja muud kuvamisvalikud) ning te ei pea neid iga kord uuesti sisestama, kui külastate veebisaiti või sirvite selle erinevaid lehekülgi.
 • Me kasutame küpsiseid, et koguda teie IP-aadressi ja sirvimisandmeid, näiteks veebisaite, mida te külastate, või igal veebisaidil veedetud aega. See võimaldab veebisaidil mäletada teie süsteemi seadeid.
 • Muud küpsised võimaldavad meil jälgida veebisaidi liiklust ja teie tegevust veebisaidil - me kasutame neid andmeid külastajate käitumise analüüsimiseks ja veebisaidi külastuskogemuse parandamiseks. Need küpsised on paigaldatud ja neid kasutatakse Google Analyticsi tööriista abil.
 • Doubleclicki, Google Analyticsi ja muid küpsiseid kasutatakse nende erinevate teenuste ning reklaami eesmärgil. Need küpsised koguvad teie kohta mitmesugust teavet ja neid kasutatakse unikaalsete külastajate eristamiseks, omistades neile unikaalse tunnuse (ID).
 • Veebisaidi külastamisel paigaldatakse teie seadmesse küpsised. Pange tähele, et kui küpsised on veebilehitsejas keelatud, ei pruugi mõned veebisaidi funktsioonid osaliselt või täielikult toimida.
 • Küpsiste kasutamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi tagada veebisaidi tehniline toimimine. Kui küpsiseid kasutatakse teie valikute meelespidamiseks ja statistika kogumiseks, on selliste küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.
 • Meie töötajatel, kes vastutavad nende andmete analüüsimise ja veebisaidi täiustamise eest, on juurdepääs statistilistele andmetele teie kogutud andmete kohta. Nendele tehnilistele andmetele saavad juurdepääsu ka meie partnerid, kes pakuvad veebisaidi sisuhaldusvahendeid või veebisaidi majutusteenuseid, Google Inc. (USA ettevõte), kes pakub Google Analyticsi vahendit ja on võtnud endale kohustuse rakendada piisavaid isikuandmete kaitsemeetmeid.
 • Me salvestame küpsiste andmeid ja kasutame neid analüüsiks ulatuses, mis on sätestatud küpsiste poliitikas ja on leitavad meie kodulehel www.perfi.ee Tuleks tähele panna, et küpsised kehtivad tavaliselt lühikest aega, sõltuvalt küpsise tüübist (sessioon, nädal või kuu), kuid mõnel juhul võivad need kehtida kuni 5 aastat.
 • Te saate vaadata kõiki kasutatud küpsiseid ja nende kirjeldusi, samuti teha muudatusi, klõpsates linki .
 • 7. Mis juhtub, kui te küpsised oma seadmest kustutate?

  Te saate igal ajal hallata ja/või kustutada küpsiseid vastavalt oma eelistustele, enamikus veebilehitsejates saate seadistada need nii, et vältida küpsiste paigaldamist. See võib aga nõuda, et peate iga kord, kui külastate veebisaiti, sisestama oma eelistatud seaded käsitsi. Lisaks ei pruugi mõned teenused ja funktsioonid toimida.

  Enamikus veebilehitsejates saate kontrollida, millised küpsised on salvestatud ja kustutada üksikud küpsised, blokeerida kolmandate osapoolte küpsised, blokeerida konkreetsete veebisaitide küpsised, blokeerida kõigi küpsiste saatmise ja kustutada kõik küpsised, kui veebilehitseja sulgete.

  Kui te otsustate küpsised kustutada, siis teadke, et kõik teie seatud valikud eemaldatakse samuti. Lisaks, kui küpsised on täielikult blokeeritud, ei toimi ka paljud veebisaidid (sealhulgas see veebisait) korralikult või ei toimi veebisaidi sirvimine üldse. Nendel põhjustel ei soovita me küpsiseid keelata, kui te seda veebisaiti kasutate (Chrome; Microsoft Edge; Firefox; Safari).

  Pange tähele, et „Ära jälgi“ tehnoloogia võimaldab teil takistada veebisaitidel teie jälgimist mis tahes eesmärgil, sealhulgas analüütika, reklaami ja sotsiaalplatvormide kasutamise eesmärgil. Teavet selle kohta, kuidas lülitada veebilehitsejas sisse funktsioon „Ära jälgi“, leiate siit: Chrome; Microsoft Edge; Firefox; Safari.

  8. Millised õigused teil on ja kuidas te saate neid kasutada?

  Teil on järgmised õigused:

  • õigus saada teavet teie isikuandmete töötlemise kohta;
  • saada teada, milliseid teie isikuandmeid töödeldakse ja saada teavet selle kohta, millistest allikatest ning milliseid isikuandmeid on kogutud, millisel eesmärgil neid töödeldakse, millistele adressaatidele andmeid esitatakse või on esitatud ning saada nende koopiaid;
  • nõuda töödeldavate isikuandmete parandamist, kui andmed on puudulikud ja/või ebaõiged;
  • nõuda teie isikuandmete kustutamist või teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui töödeldakse üleliigseid, ebatäpseid isikuandmeid ja/või kui te võtate tagasi oma nõusoleku ja/või kui selleks on muu piisav alus;
  • saada teie poolt esitatud ja teiega seotud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ja/või edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ja/või nõuda, et me seda teeksime, kui see on tehniliselt võimalik.

  Me ei tee sellist profiilianalüüsi, mis võib põhjustada õiguslikke tagajärgi või millel võib olla märkimisväärne mõju teile, kuid isikupärastatud turunduspakkumiste tegemisel võidakse teid liigitada vastavasse kliendikategooriasse.

  Kui te olete andnud oma nõusoleku otseturundusteadete saamiseks, siis on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, näidates seda oma konto jaotises „Seaded“, pöördudes meie poole e-postiaadressil andmekaitse@perfi.ee või klõpsates e-kirjas oleval lingil, mis võimaldab teil loobuda otseturundussõnumite saamisest.

  Kui teil on mis tahes kahtlusi teie isikuandmete töötlemise osas või kui te otsustate oma andmesubjekti õigusi kasutada, siis võite meie poole pöörduda igal ajal e-postiaadressil andmekaitse@perfi.ee . Andmesubjekti õiguste nõuetekohaseks kasutamiseks peame teie isikut nõuetekohaselt kontrollima, mistõttu nõuame, et saadaksite meile vastava sisulise pöördumise enda poolse digiallkirjaga. Meile avalduse saatmisel täpsustage oma kliendi kood, ees- ja perekonnanime ning aadressi, mis on veebisaidil registreeritud. Ja vajadusel muud lisateavet. Me jätame endale õiguse mitte avaldada teile teavet, kuni oleme teie isikusamasuses kindlad.

  Kuigi teavet antakse tasuta, siis kui teie nõudmised on ilmselgelt alusetud või ebaproportsionaalsed, eriti nende korduva sisu tõttu, siis on meil õigus nõuda mõistlikku tasu taotletud toimingute või teadete või sellisele taotlusele reageerimisest keeldumise haldamise kulude eest.

  Kui te arvate, et me ei töötle teie andmeid nõuetekohaselt või ei teosta teie õigusi, siis võite te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile e-postiaadressil info@aki.ee.

  9. Millised turvameetmed võimaldavad meil tagada teie isikuandmete turvalisuse?

  Me kasutame asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi isikuandmete turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku avalikustamise, hävitamise, muutmise või muu ebaseadusliku tegevuse eest. Nimetatud meetmed on valitud võttes arvesse teie kui andmesubjekti õigusi ja vabadusi ohustavaid riske. Sellisel juhul tagame me töödeldud isikuandmetele range juurdepääsukontrolli ja anname juurdepääsu ainult neile töötajatele, kes vajavad isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks, ning jälgime, kuidas antud juurdepääsu kasutatakse. Tagame juurdepääsu isikuandmetele sobiva tasemega salasõnadega, oleme sõlminud konfidentsiaalsuslepingud isikutega, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele jne.

  Meie töötajad, kellel on juurdepääs isikuandmetele, on kursis isikuandmete kaitse nõuetega ja tagavad töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse.

  10. Kuhu pöörduda, kui on kahtlusi teie isikuandmete kasutamise kohta?

  Kui soovite rohkem teavet selle kohta, kellega me teie isikuandmeid jagame, võtke palun meiega ühendust telefoni teel numbril +37254010488 või e-posti teel info@perfi.ee.

  11. Teave meie kohta ja dokumendi jõustumine

  Vastutav töötleja:

  Perfi OÜ

  Registrikood: 16321947

  E-posti aadress: info@perfi.ee


  Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates [01.02.2023].