Ootame teie nõusolekut

Kasutame oma veebisaidil ja mobiilirakenduses küpsiseid, mis aitavad meil pakkuda teile paremat sirvimiskogemust, meeles pidada teie sirvimisetappe, mõista paremini meie külastajate ootusi, analüüsida suundumusi ja parandada oma teenust. Saate oma nõusolekut küpsiste kasutamiseks igal ajal oma brauseri seadetes muuta.

Korduma kippuvad küsimused

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ennetamine

Miks Perfi OÜ palub esitada isikuandmed?

Eesti- ja Leedu Vabariigi seaduste kohaselt kohustub Perfi OÜ sarnaselt teiste finantsasutustega järgima põhimõtet „Tunne oma klienti“. Seetõttu saab Perfi OÜ kliendi makse vastu võtta alles siis, kui on tuvastanud kliendi isiku, veendunud kliendi varade ja rahaliste vahendite päritolu läbipaistvuses ning rahaliste tehingute põhjendatuses. Ainult nii saab Perfi OÜ tagada, et meie teenus ei muutuks sobimatute, meie kõigi turvalisust ohustavate organisatsioonide rahastamise vahendiks.

Mis on „Tunne oma klienti“ põhimõte ja millised õigusaktid sätestavad põhimõtte „Tunne oma klienti“ kohaldamist? Kus saab õigusaktidega sellega tutvuda?

Rahvusvahelised, Eesti- ja Leedu Vabariigi õigusaktid näevad ette, et finantsasutused peavad rakendama oma uute ja olemasolevate klientide suhtes põhimõtet „Tunne oma klienti“ ja sellega kaasnevad järgmised kohustused:

  • teada, milliste tegevustega klient tegeleb (raha saamine ja väljaminekud);
  • teada, kes on kliendi kasusaajad, st füüsilised isikud, kelle huvides või hüvanguks tehinguid või tegevusi tehakse (juriidilise isiku kasusaaja määratakse kuni füüsilise(te) isiku(te)ni, sõltumata vastavate juriidiliste isikute arvust);
  • teostada pidevat kliendi ärisuhete seiret, sh selliste suhete käigus tehtud tehingute uurimist, tagamaks, et sooritatud tehingud vastavad Perfi OÜ teadmistele kliendi kohta, tema äritegevusele (selle liigile ja olemusele, tehingute olemusele, äripartneritele, tegevusterritooriumile jne) ja riski olemusele. Tehingute hulka kuuluvad ka maksetehingud;
  • mõista kliendi rahaliste vahendite päritolu.

Nimekirja peamistest Eesti- ja Leedu Vabariigi õigusaktidest, mis kehtestavad nõudeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas:

  • Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (ja selle alusel vastu võetud õigusaktid).
  • Eesti Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (ja selle alusel vastu võetud õigusaktid);

Üksikasjalikku teavet rahapesu reguleerivate õigusaktide kohta leiate Eesti Vabariigi Rahapesu Andmebüroo veebilehelt https://fiu.ee/ ja Leedu Vabariigi siseministeeriumi alluvuses asuva finantskuritegude uurimistalituse veebilehelt http://www.fntt.lt.

Kõik Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid on avaldatud veebilehel www.riigiteataja.ee ja Leedu Vabariigis kehtivad õigusaktid avaldatakse veebilehel aadressil www.lrs.lt.

Mis on rahapesu ja terrorismi finantseerimine?

Tegevusi, mille eesmärk on kuritegelikul teel omandatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside varjamine või seadustamine, nimetatakse rahapesuks. Terrorismi rahastamine on igasugune rahaline toetus, mida antakse terroristlikule tegevusele või isikutele, kes õhutavad, kavandavad või juhivad terroritegevust.

Millistel juhtudel küsib Perfi OÜ täiendavat teavet tehtud maksetehingute kohta ja mida see tähendab?

Lisaks teabele, mida kogume “tunne oma klienti” ankeedis (isikusamasus, raha päritolu jne), võime paluda kliendil esitada täiendavat teavet ja tõendavaid dokumente. Täiendava teabe küsimine on seadusest tulenev kohustus mida tuleb rakendada oma klientide suhtes. Täiendava teabe küsimise vajadus tekib maksetehingute jälgimise käigus, mil hinnatakse, kas sooritatavad tehingud on kliendile omased. Vastuolude tuvastamisel palume kliendil andmeid täpsustada ja esitada lisadokumendid. Seetõttu on väga oluline uuendada õigeaegselt kliendiprofiili, anda asjakohast ja õiget infot, mis aitab õigesti rakendada „Tunne oma klienti“ põhimõtet ning ennetada rahapesu, terrorismi rahastamist ja sanktsioonide rikkumisi.

Juhime tähelepanu sellele, et palve esitada lisateavet ei tähenda, et klienti milleski kahtlustatakse. Tegemis on õigusaktidest tuleneva tavaprotseduuriga, mida rakendavad kõik finantsasutused vastavalt Eesti- ja Leedu Vabariigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele ja teistele õigusaktidele.

Kui sageli tuleb uuendada enda andmeid?

Perfi OÜ kohustub tagama, et rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamisel juhindutakse kõige uuemast ja täpseimast teabest ning seetõttu tuleb pidevalt üle vaadata ja uuendada kliendi ja kasusaaja tuvastamiseks edastatud dokumente, andmeid ja teavet. Uuenduste sagedus sõltub erinevatest teguritest, näiteks võimalikust rahapesu ja terrorismi rahastamise ohust. Perfi OÜ teavitab klienti kuupäevast, milleks kliendil tuleb täita ja esitada „Tunne oma klienti“ ankeet.

Mis võib juhtuda, kui klient keeldub nõutud teabe esitamisest või jätab selle esitamata õigeks ajaks?

Kui Perfi OÜ ei saa kogu nõutud teavet, mis on vajalik õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, võib Perfi OÜ olla sunnitud piirama finantsteenuste osutamist või äärmisel juhul isegi ärisuhte lõpetama ning kliendil ei ole enam võimalust tasuda teenuste eest Perfi platvormi kaudu.

Kuidas tagab Perfi OÜ minu esitatud andmete turvalisuse?

Kõikidele kliendi poolt edastatud andmetele ja dokumentidele kehtivad ranged turva- ja konfidentsiaalsusreeglid ning andmeid hoitakse krüpteeritult, et kolmandad isikud ei saaks neid tuvastada ja neile juurde pääseda. Perfi OÜ avaldab kliendiandmeid kolmandatele isikutele üksnes pärast kliendi kirjaliku nõusoleku saamist või kui andmete avaldamise kohustus on seadusest tulenev (näiteks politseile, kohtule, jne).

Milliseid isikuandmeid Perfi OÜ kogub?

Enne kliendi isikuandmete töötlemist hindab Perfi OÜ eesmärke, mille saavutamiseks on vaja koguda ja töödelda isikuandmeid. Oleme kohustatud töötlema kliendi isikuandmeid vastavalt rahvusvaheliste ja siseriiklike õigusaktide nõuetele, mis reguleerivad „Tunne oma klienti“ põhimõtte rakendamist. Perfi OÜ võib koguda teavet, nagu isikut tõendava dokumendi koopia, isikukood, kodakondsus, teave selle kohta, millisesse riskikategooriasse klient vastavalt teenuste ja/või operatsioonide riskile on määratud, poliitilised vaated ja muud andmed, mis on vajalikud õigusaktide nõuete täitmise tagamiseks. Perfi OÜ tagab oma tegevuse käigus, et töötleb minimaalses koguses isikuandmeid.